Οικονομικές καταστάσεις 2020

Ισολογισμός

Προσάρτημα

Αποτελέσματα

Οικονομικές καταστάσεις 2019

Ισολογισμός

Προσάρτημα

Αποτελέσματα